RSS

gdzie uzyskać zaświadczenie o niekaralności w Warszawie

Trzydziestka już już


Temat: Gdzie uzyskam świadectwo o nie karalności?
cytuję ...

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:
w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, 00-454 Warszawa ul.Czerniakowska 100.
w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju m.in.: Krakowie, Nowym Targu, Tarnowie, Kielcach, Nowym Sączu, Krośnie, Rzeszowie, Bielsku Białej, Katowicach, Gliwicach, Częstochowie.
Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

a) Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
b) Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:
50 zł za informację o osobie
100 zł za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania.
Znaki opłaty sądowej można nabyć w siedzibie Biura Informacyjnego KRK lub w kasach sądów powszechnych.


Powinieneś normalnie uzyskać w Brzegu, bo po co jeździć do Opola . Gdzieś też powinieneś znależć w sieci wniosek(formularz).
Link do strony . z formularzem i potrzebnymi informacjami.
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=20239Temat: LIST OTWARTY-PROTEST GLODOWY ARTURA RADOSZA
(Warszawa, 16.06.2008)
Szanowni Posłowie i dziennikarze, zapewne znacie moją historię z bulwarówki 'Super Expres'. Gazeta ta podała kłamliwe informacje mające na celu zdyskredytowanie mojej osoby i sprawy bezpośrednio dotyczącej 2 miliony osób.

9 maja zostałem osadzony w więzieniu na podstawie wyroku z 2006 roku, wydanego za posiadanie niecałego grama konopi. Po licznych próbach wzbudzenia publicznej debaty, 28 maja zdecydowałem się rozpocząć strajk głodowy przeciwko czynieniu z użytkowników narkotyków i osób uzależnionych - przestępców.

16 Czerwca opuściłem więzienie po 39 dniach pozbawienia wolności, w tym 20 dniach głodówki. Protest ten jednak kontynuuje na wolności. Jego celem jest uzyskanie od Państwa deklaracji chęci rozpoczęcia, w kolejnych miesiącach, poważnych rozmów ze mną oraz liczną grupą ekspertów (terapeutów, prawników, aktywistów). Z chwilą uzyskania takiej deklaracji na adres artur_radosz@o2.pl, zakończę ten protest.

W wyniku mojego 'przestępstwa', które nie skrzywdziło nikogo, straciłem trzykrotnie pracę. Raz po aresztowaniu w 2006 roku, drugi raz po kilku miesiącach pracy w innym miejscu, po których pracodawca zażądał zaświadczenia o niekaralności, trzeci raz - obecnie.

Jest to to jeszcze bardziej rozgoryczające jako, iż od 5 lat udzielam się społecznie i uczestniczę aktywnie w dialogach prowadzonych między innymi przez takie organizacje jak Rada Europy, Komisja Europejska, Parlament Europejski czy ONZ. Większość tych działań finansuje z własnej kieszeni.

Przed osadzeniem w więzieniu wracałem z konferencji w Moskwie, gdzie wspierałem, nieliczną, bo 2 osobową Polską reprezentację.

Polska do 2001 nie karała za posiadanie na własny użytek. Zarówno użytkowników rekreacyjnych, jak i tych uzależnionych (a więc chorych), którzy często obawiają się szukania pomocy z powodu obawy przed represjami karnymi.

Kiedyś polska polityka narkotykowa była wzorem dla zachodnich ekspertów i uchroniła nas od eksplozji epidemii HIV/AIDS. Dziś, dzięki nieodpowiedzialnym dziennikarzom, jesteśmy zaściankiem Europy. Swoją politykę wzorujemy na amerykańskim, przestarzałym, modelu wojny z narkotykami, a właściwie z ich użytkownikami.

Polityka Stanów Zjednoczonych, która obowiązuje tam od prawie 40 lat, nie przyniosła żadnych pozytywnych rezultatów. Dziś, Stany Zjednoczone wydają tylko na organa ścigania w wojnie z narkotykami kilkanaście miliardów dolarów każdego roku, w więzieniach za narkotyki osadzonych jest tam ponad milion osób. Jednocześnie kraj ten ma największą liczbę osób używających zabronionych substancji.

Swoją polityką odstępują od pragmatycznych krajów Europy. Depenalizacja posiadania - zaprzestanie karania za posiadanie konopi lub/i innych zabronionych substancji (przy jednoczesnej opcjonalnej możliwości ich rekwirowania) od lat obowiązuje między innymi w Czechach, Rosji, Niemczech, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii czy Wielkiej Brytanii.

Wraz z grupą innych 6 organizacji przedstawiliśmy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej konkretny plan działania w zakresie redukcji szkód powodowanych przez używanie narkotyków oraz obrony praw osób ich używających. Może to wzmocnić Państwa działania w zakresie racjonalizacji naszego prawa.

Sytuacja w której by podjąć dialog trzeba sięgać po tak drastyczne środki jak protest głodowy, odsłania pewną patologię polskiej demokracji, w szczególności w obszarze mediów.

Liczę, iż odezwą się Państwo i w następnych miesiącach rozpoczniemy poważny dialog w tym trudnym i często pomijanym temacie.

Z poważaniem,
Artur Radosz
e-mail: artur_radosz@o2.pl - Aktualnie brak telefonu

Wiecej znajdziecie na https://hyperreal.info/encod/list_otwarty_protest_glodowy
sa tam linki do relacji mediow o protescie Artura-polecam
masia
Źródło: metadon.fora.pl/a/a,717.html


Temat: WAŻNE STAŻ ->PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU -> PRACA
Jeszcze mi nie odpisali, jak odpiszą to się podziele

Procedura i potrzebne dokumenty przy wydawaniu Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty - informacja dla wszystkich studentów kończących staż w aptekach.

Dokumenty potrzebne przy ubieganiu się o Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty

Wraz z wnioskiem i wypełnionymi oświadczeniami (w załączniku) magister farmacji składa:

1. Oryginał lub uwierzytelniony notarialnie odpis dyplomu (zostaje w biurze izby) ukończenia w RP studiów na kierunku farmacja, w programie których został odbyty co najmniej 6 miesięczny staż w aptece potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra (obowiązuje od 01 maja 2004r)

lub

2. oryginał lub uwierzytelniony notarialnie odpis dyplomu (zostaje w biurze izby) ukończenia w RP studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra (obowiązujący do 01 maja 2004 r)

lub

3. ksero potwierdzone notarialnie dyplomu wydanego przez państwo inne niż członkowskie UE uznanego zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z dyplomem i tytułem zawodowym magistra uzyskiwanym w RP;

4. Ksero aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska (oryginał do wglądu);

5. Orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty (oryginał);

6. Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu);

7. 2 aktualne, paszportowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (tzw. NOWE zdjęcie paszportowe), każde podpisane czytelnie na odwrocie w taki sposób, aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie. Zdjęcia muszą być sporządzone nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentów.

8. Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu.

W Katowicach dokument można uzyskać w Sądzie Okręgowym przy ul. Andrzeja 16/18, nr telefonu 32-6070153, czas oczekiwania orientacyjnie 5 dni roboczych i koszt 50 zł. Wypełniony i podpisany druk może złożyć dowolna osoba w godzinach poniedziałek – piątek 8.00 – 14.30.

- Wniosek o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu prosimy składać osobiście!!!

- W sytuacji w której mgr farm. po ukończonych studiach nie posiada jeszcze wydanego przez uczelnię dyplomu i odpisu dyplomu, prosimy o składanie oryginału zaświadczenia o ukończeniu studiów wydanego przez dana uczelnię.

Procedura wydawania PWZ w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Katowicach:

- złożenie wniosku, oświadczeń i w/w dokumentów w biurze Izby,

- rozpatrzenie wniosku na posiedzeniach Rady lub Prezydium (2 razy w miesiącu),

- wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru PWZ, które w pełni upoważnia do wykonywania zawodu farmaceuty,

- oryginał dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu w formie książeczki będzie wydane w późniejszym czasie w momencie wydrukowania w Naczelnej Izbie Aptekarskiej w Warszawie,

- osoby które nie dostarczyły oryginału odpisu tylko zaświadczenie – prosimy o jak najszybsze dostarczenie oryginału odpisu dyplomu. Tylko na tej podstawie możemy wysyłać wnioski do NIA w Warszawie,

- odbiór oryginału dokumentu PWZ tylko osobisty

http://www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-1496.html
Źródło: 3rokfarmacja.fora.pl/a/a,764.html